දුම් පානය කරන්නන්ට COVID-19 ආසාදනය වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත

පුවත් - වට්ටම්