දුම් පානය කරන්නන්ට COVID-19 ආසාදනය වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත

Tabex.expert ඔබගේ නව වසරේ යෝජනා සඳහා ඔබට උදව් කරයි


ඔබ තවමත් දුම් පානය කරනවාද? ඔබගේ නව වසරේ යෝජනා සඳහා කාලය. කේතය භාවිතා කරන්න 5PCTD1SC 5% වට්ටමක් සඳහා!

තවදුරටත් බලා නොසිටින්න

දුම් රහිත ජීවිතයක් ගත කිරීමට ඔබට ආශාවක් නොතිබුනේ නම් ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියේ නොසිටිනු ඇත.

අදම ඔබේ ටැබෙක්ස් ඇණවුම් කරන්න!

0 අදහස්

  • තවම අදහස් නොමැත. මෙම ලිපිය පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමක් කළ පළමු තැනැත්තා වන්න!

අදහස අත්හැර

කරුණාකර සලකන්න, ඒවා ප්රකාශයට පත් කිරීමට පෙර ප්රකාශයන් අනුමත කළ යුතුය