දුම් පානය කරන්නන්ට COVID-19 ආසාදනය වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත

නැව් ප්රතිපත්තිය

ඔබ ඇණවුම් කළ භාණ්ඩය ඔබේ රටට ආනයනය කිරීමට අවසර තිබේදැයි දැන ගැනීම ඔබේ වගකීමකි.

ඔබට ලුහුබැඳ ඇති හෝ සොයා නොගත් නැව්ගත කිරීම තෝරා ගත හැකිය. පැකේජ දෙකකට වඩා විශාල නොවන ඇණවුම් සඳහා නොකැඩූ නැව්ගත කිරීම නොමිලේ.

අපනයනය නොකළ නැව්ගත කිරීම් සඳහා අපි මුදල් ආපසු ලබා නොදේ.