දුම් පානය කරන්නන්ට COVID-19 ආසාදනය වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත

මගේ පුද්ගලික දත්ත


ඔබගේ ඇණවුම ලබා දීමට අපගේ වෙළඳසැල පහත සඳහන් ඔබගේ පුද්ගලික දත්ත සැකසෙමින් පවතී.