දුම් පානය කරන්නන්ට COVID-19 ආසාදනය වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත

පුද්ගලික දත්ත සංස්කරණය කරන්න


පහත දැක්වෙන පෝරමය පුරවා ඔබගේ පුද්ගලික දත්ත වෙනස් කළ හැකිය.
කරුණාකර ඔබ වෙනස් කිරීමට කැමති දේ පහත කොටුවේ ලියන්න.