දුම් පානය කරන්නන්ට COVID-19 ආසාදනය වීමේ වැඩි අවදානමක් ඇත

අමතන්න


අප අමතන්න

ඔබට අපට විද්‍යුත් තැපැල් කළ හැකිය:

[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

අපට ලියන්න